POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la “Política de privacitat”), EUREST COLECTIVIDADES, SLU; EUREST CATALUNYA, SLU; EUREST EUSKADI, SLU; MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS, SLU; ASISTENTES ESCOLARES, SLU; EUREST SERVICIOS FERIALES, SLU; EUREST CLUB DE CAMPO, SLU; GOURMET ON WHEELS, SL; COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN, SLU; i LEVY COMPASS GROUP HOLDINGS, SL (d’ara endavant, “Eurest”) vol informar-vos sobre la política general de protecció de dades de caràcter personal dels seus llocs web (d’ara endavant, el “lloc web”), perquè pugueu determinar lliurement i voluntària si desitgeu facilitar a Eurest les dades personals que us puguem sol·licitar o que puguem obtenir per mitjà del vostre accés i ús del lloc web.

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES PERSONALS
Eurest recull dades personals dels usuaris del lloc web, incloent, a mode d’exemple, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, empresa a la qual pertany, adreça postal, número de telèfon i, si escau, el nom d’usuari i la contrasenya (d’ara endavant, les “dades personals” o “dades”) a través de diversos mitjans, incloent sense caràcter limitador, els diferents formularis que apareixen al lloc web o les galetes (de conformitat amb el que disposa l’apartat 2), que es registraran en un fitxer d’Eurest al Carrer Pinar de San José, 98 – CP 28054, Madrid.
Eurest té la legitimitat necessària per dur a terme el tractament de les dades personals perquè:
o Heu aportat les vostres dades personals per establir una relació precontractual o contractual.
o Heu donat el vostre consentiment informat per rebre comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informin sobre costums de navegació segons l’establert a la Política de galetes, o per rebre la informació sol·licitada per mitjà de formularis de contacte.
o Hi ha obligacions legals que, d’acord amb els serveis prestats, requereixen el tractament de les dades personals.
El lloc web, a banda de ser una eina que permet als usuaris accedir a diversos continguts, notícies i informació corporativa, a més d’informació detallada sobre els diferents serveis oferts per Eurest i la resta de les empreses que formen part de Compass Group Espanya, es constitueix com un canal de comunicació per als clients i/o possibles clients que volen sol·licitar algun tipus d’informació i/o fer algun suggeriment, així com, addicionalment, per als candidats que vulguin participar en els futurs processos de selecció de personal que posi en marxa Compass Group Espanya.
En concret, Eurest du a terme el tractament de dades amb vistes d’atendre adequadament les sol·licituds manifestades pels mateixos usuaris a través del lloc web, ja siguin clients, possibles clients o candidats de futurs processos de selecció de personal, entre altres qüestions.
Eurest també podrà utilitzar les dades dels usuaris per enviar‑los comunicacions comercials, fins i tot per correu electrònic o altres mitjans electrònics equivalents, sobre els productes i/o serveis d’Eurest, així com de la resta d’empreses del Grup Compass que consideri que us puguin interessar i estiguin relacionades amb els sectors de la restauració, càtering, alimentació, neteja, recepció, manteniment, jardineria, seguretat i altres serveis auxiliars a empreses tals com atenció telefònica, reprografia i correu, sempre que l’usuari així ho autoritzi expressament marcant la casella corresponent en emplenar els diferents formularis inclosos al lloc web. En tot cas, Eurest us donarà l’oportunitat de revocar el vostre consentiment a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica en qualsevol moment.
Llevat que s’indiqui una altra cosa, sense perjudici que el subministrament de les dades facilitades a Eurest és voluntari, el fet de no facilitar‑les pot afectar el funcionament adequat del lloc web.

2. GALETES
Eurest utilitza galetes per identificar els usuaris que visiten el lloc web, recordar les preferències dels usuaris i oferir serveis personalitzats, a més de per fer un seguiment de la utilització del lloc web. Podeu configurar el vostre navegador perquè rebutgi la instal·lació de galetes. Tanmateix, determinades àrees o serveis del lloc web podrien no estar disponibles en cas de triar aquesta opció.
Així mateix, el lloc web pot incloure galetes d’altres proveïdors de serveis i/o continguts. Eurest no controla la introducció d’aquestes galetes i, en conseqüència, no serà en cap cas responsable de qualsevol activitat de tractament duta a terme per aquests proveïdors en relació amb les dades recollides a través de les galetes que hagin introduït al lloc web.

3. MENORS D’EDAT
Amb caràcter general, el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen no estan adreçats a menors d’edat. Eurest es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l’edat real de qualsevol usuari que hagi subministrat dades a Eurest a través del lloc web. Si sospita que un usuari que ha facilitat dades al lloc web és menor d’edat, Eurest podrà denegar l’accés als serveis oferts a l’usuari en qüestió.

4. DADES PERSONALS DE TERCERS
En cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que l’ha autoritzat a facilitar les seves dades a Eurest amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, derivat de l’incompliment d’aquesta obligació.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, la persona interessada no en sol·liciti la supressió i no s’hagin d’eliminar perquè siguin necessàries per complir una obligació legal o formular, exercir i defensar reclamacions.
Si l’usuari revoca el seu consentiment o exerceix el seu dret de cancel·lació o supressió, les vostres dades personals es conservaran bloquejades i a disposició de l’administració de justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament d’aquestes dades.

6. CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
Totes les cessions que s’indiquen a continuació són necessàries per complir amb les finalitats indicades anteriorment, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal. Les dades personals es podran cedir a:
o Les societats del grup al qual pertany, consultables a les diferents webs d’Eurest
o Les administracions públiques i l’administració de justícia.
o Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot de serveis de “computació al núvol”.

7. SEGURETAT
Eurest manifesta i garanteix que, en tot moment, farà tot el possible per mantenir la seguretat i confidencialitat de les dades personals i que continuarà millorant les mesures de seguretat adoptades en línia amb qualsevol desenvolupament legal i tecnològic que sorgeixi.

8. DRETS DELS USUARIS
Podeu exercir davant Eurest els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, i també us podeu oposar a la presa de decisions individuals automatitzades. Així mateix, podreu revocar el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica i modificar les preferències en tot moment.
Aquests drets es poden exercir a través del correu electrònic: gdpr@compass-group.es o l’adreça següent: (Ref.: DPD – Assessoria Jurídica Carrer Pinar de San José, 98 – CP 28054, Madrid (Espanya).
Per altra banda, podeu adreçar qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9. MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Si Eurest modifica aquesta política de privacitat, publicarà un avís al lloc web perquè tingueu coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades recollides, les finalitats del tractament i/o les comunicacions a tercers. Qualsevol de les modificacions que es facin a aquesta política de privacitat no afectaran, en cap cas, la vostra elecció sobre com pot utilitzar Eurest les vostres dades personals.

10. RESPONSABILITAT
Us obligueu a mantenir indemne a Eurest de qualsevol reclamació que es pugui interposar en contra seu (especialment si l’Agència Espanyola de Protecció de Dades obre qualsevol tipus) a causa d’un incompliment, per part vostra, de les obligacions recollides en aquesta política o de la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Accepteu també satisfer l’import al qual pugui ser condemnada Eurest en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos, incloent els honoraris dels advocats, amb motiu de l’incompliment esmentat.

11. ACCEPTACIÓ
L’enviament de dades personals, mitjançant els formularis del lloc web o l’ús d’altres serveis oferts pel lloc web suposa el seu consentiment exprés al tractament de dades personals per part d’Eurest en els termes descrits en aquesta política de privacitat i, si escau, a les clàusules addicionals en matèria de protecció de dades personals que poguessin constar al peu de cadascun dels formularis de recollida de dades personals del lloc web.